CEFR

Zajednički evropski referentni okvir za jezike (CEFR)

CEFR je evropski sistem preporuka za učenje jezika, izdat od strane Vijeća Evrope. Ovaj međunarodno priznati sistem opisuje znanje jezika u tri osnovne kategorije:
A – Osnovno poznavanje jezika
B – Nezavisno poznavanje jezika
C – Vrsno poznavanje jezika
koje se dalje dijele na 6 nivoa. Svaki nivo opisuje ono što bi osoba koja ga je savladala trebala biti sposobna da radi u pogledu svih vještina jezika:

A1 Razumije i koristi poznate svakodnevne izraze i veoma jednostavne fraze koje su usmjerene ka zadovoljenju konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge i može postaviti i odgovoriti na pitanja koja se tiču ličnih podataka kao što su mjesto boravka, ljudi koje poznaje i stvari koje posjeduje. Komunicira na jednostavan način pod uslovom da druga osoba govori polako i jasno i da je spremna da pomogne.

A2 Razumije rečenice i često korištene fraze koje se odnose na oblasti od neposredne važnosti (npr. veoma jednostavne lične i porodične podatke, u vezi kupovine, lokalne sredine, zaposlenja). Može komunicirati u okviru jednostavnih i rutinskih zadataka koje zahtjevaju jednostavne i neposrednu razmjenu informacija o poznatim i rutinskim temama. Može opisati na jednostavan način aspekte svog odgoja, bliskog okruženja i pitanja od velike važnosti.

B1 Razumije osnovni smisao jasnih i standardnih pojmova vezanih za teme koje se redovno susreću na poslu, školi, slobodnom vremenu, itd. Može se nositi sa većinom situacija koje se mogu javiti na putovanjima u oblastima u kojima se govori taj jezik. Može napisati jednostavan tekst o poznatim temama ili koje su od ličnog interesa. Može opisati iskustva i događaje, snove, nade i ambicije i sažeto dati razloge i objašnjenja o mišljenju i planovima.

B2 Može objasniti glavne ideje kompleksnog teksta o konkretnim i o apstraktnim temama, uključujući i stručnu raspravu u oblasti uže profesionalne specijalizacije. Komunicira na stepenu fluentnosti i spontanosti koji čini interakciju sa nekim kome je taj strani jezik maternji sasvim mogućim bez napora za bilo kojeg od sagovornika. Može napisati jasan, detaljan tekst o širokom spektru tema i objasniti tačku gledišta o zadatoj temi dajući prednosti i nedostatke različitih alternativa.

C1 Razumije širok spektar zahtjevnih, dužih tekstova, i prepoznati implicitno značenje. Izražava se fluentno i spontano bez mnogo očiglednog razmišljanja o izboru vokabulara. Koristi jezik fleksibilno i efektno u društvene, akademske i profesionalne svrhe. Može napisati jasan, dobro osmišljen, detaljan tekst o kompleksnim temama, koji pokazuje svjesnu upotrebu organizacionih šema, konciznost i koherentnost.

C2 Razumije bez poteškoća sve što je rečeno ili pročitano. Može sumirati informaciju iz različitih izgovorenih ili pisanih izvora, rekonstruišući rasprave i verzije u potpunosti. Izražava se spontano, veoma fluentno i precizno, diferencirajuci semantičke nijanse čak i u najsloženijim situacijama.

Pregled jezičkih kompentencija po vještinama:

1. Razumijevanje
1a) Slušanje

o A1
Mogu razumjeti poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na mene, moju obitelj i neposrednu konkretnu okolinu, ako sugovornik govori polako i razgovijetno.

o A2
Mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.

o B1
Mogu razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susrećem na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Mogu razumjeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili temama od osobnog i profesionalnog interesa ako su iskazane relativno polako i razumljivo.

o B2
Mogu razumjeti duže govore i predavanja te pratiti čak i složenu argumentaciju ako mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Mogurazumjetivećinufilmovanastandardnomjeziku.

o C1
Mogu razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenica manisu jasno iskazane, već se samo podrazumijevaju. Mogu bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove.

o C2
Nemam poteškoća u razumijevanju bilo koje varijante govornog jezika, bilo u izravnoj komunikaciji, bilo preko medija, čak ni kad se govori brzinom izvornog govornika, uz uvjet da imam vremena prilagoditi se određenom naglasku.

1b) Čitanje
• A1
Mogu prepoznati poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice, npr. na oglasima postavljenim na javnim mjestima, plakatima ili u katalozima.

• A2
Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.

• B1
Mogu razumjeti tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili jezikom moje struke. Mogu razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima.

• B2
Mogu čitati člankei izvještaje koji obrađuju suvremene probleme u kojima pisac zauzima određena stajališta ilii zražava određena mišljenja. Mogu razumjeti suvremenu književnu prozu.

• C1
Mogu razumjeti dugačke i kompleksne činjenične i književne tekstove te prepoznati stilsker azličitosti. Mogu razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na moje područje.

• C2
Mogu bez poteškoća čitati sve vrste tekstova, uključivši apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijaliziranihč lanaka ik njiževnih djela.

2. Govor
2d) Govorna interakcija

o A1
Mogu voditi jednostavan razgovor uz uvjet da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice te da mi je spreman pomoći da izrazim ono što želim reći. Mogu postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama ili da bih zadovoljio svoje neposredne potrebe.

o A2
Mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim razgovorima premda obično ne razumijem dovoljno da bih sam podržavao konverzaciju.

o B1
Mogu se snalaziti u većinisituacijakoje se mogupojavititijekomputovanjakrozpodručjenakojemu se tajjezikgovori. Mogu se, bezpripreme, uključiti u razgovor o temamakojesu mi poznate, kojesuodosobnoginteresaili se odnosenasvakodnevniživot (npr. naobitelj, hobi, posao, putovanjaitekućedogađaje).

o B2
Mogu komunicirati dovoljno tečno i spontano, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Mogu aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoja stajališta.

o C1
Mogu se tečno i spontano i zražavati bez vrlo očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim ip oslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.

o C2
Mogu bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Mogu se tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja. Ako ipak naiđem na problem, mogu se povući i preformuliranjem izražaja zaobići prepreku toliko spretno da to

2b) Govorna produkcija

o A1
Mogu koristiti jednostavne fraze i rečenice da bih opisao gdje živim i osobe koje poznajem.

o A2
Mogu koristit i niz fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.

o B1
Mogu jednostavno povezivati rečenice kako bih opisao doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje. Mogu ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Mogu ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma te opisati svoje reakcije.

o B2
Mogu jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje vlastitoga interesa. Mogu objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa.

o C1
Mogu iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokružujući izlaganje odgovarajućim zaključkom.

o C2
Mogu jasno i tečno iznositi činjenice ili argumente stilom koji odgovara kontekstu. Mogu učinkovito i logično strukturirati svoj prikaz na način koji slušatelju pomaže da uoči i zapamti glavne stavove.

3. Pisanje

• A1
Mogu napisati kratku, jednostavnu razglednicu, npr. poslati pozdrave s ljetovanja. Mogu ispuniti formulare osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu u hotelsku prijavnicu.

• A2
Mogu pisati kratke, jednostavne biIješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo, npr. pismo zahvale.

• B1
Mogu napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. Mogunapisatiosobnopismoopisujućisvojedoživljajeidojmove.

• B2
Mogu napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema s područja svog interesa. Mogu napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. Mogu napisati pismo u kojemu jasno izražavam značenje koje osobno pridajem određenim događajima i iskustvima.

• C1
Mogu se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta. Mogu pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.

• C2
Mogu napisati jasan, tečan tekst primjerenim stilom. Mogu pisati složena pisma, izvještaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično iznesena kako bi primatelj mogao uočiti i zapamtiti bitne stavove. Mogupisatisažetkeiprikazestručnihiliknjiževnihdjela.